Aldona Winnicka

Zapraszam nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub gimnazjum na kurs, podczas którego będziemy ćwiczyć metody aktywizujące uczniów do pracy na lekcji matematyki.

 fraktale

Adresat kursu: nauczyciele matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.
Będziemy omawiać i stosować w praktyce metody
i techniki aktywizujące uczniów. Podejmiemy działania, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia.

 

Cele kursu:

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi procedurami pomiarowymi
i podwyższenie ich kompetencji w zakresie tworzenia własnych zestawów zadań egzaminacyjnych.

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  •  wykorzystać pojęcia  pomiarowych w kontekście efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej,

  • zaprojektować pomiar osiągnięć uczniów w danej kwalifikacji
    w formie testowej,

  • zaprojektować praktyczne zadanie egzaminacyjne dla wybranej kwalifikacji,

  • zanalizować i zinterpretować wyniki przeprowadzonego pomiaru,

  • zaprojektować zmiany w nauczaniu stosowanie do wyników przeprowadzonego pomiaru.

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego wszystkich zawodów technikalnych.

Termin kursu:

10.11.2014 r. – 14.12.2014 r.

soroban

Adresat kursu: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cel ogólny: Nauka dodawania i odejmowania na sorobanie.

Cele szczegółowe (nauczyciel)

  • porządkuje własną wiedzę na temat sposobów pracy z uczniem w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania;
  • dodaje i odejmuje na japońskim liczydle SOROBAN w pełnym zakresie (do 1000).

Zapraszam na kurs nauczycieli/wychowawców, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i umijętności związanych z organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.